Vermogensrendementsheffing: permanent op de schop? vorig bericht

Vermogensrendementsheffing: permanent op de schop?

De laatste tijd komt de zogenoemde box-3-heffing veelvuldig (negatief) in het nieuws. Dit is de heffing die ervan uitgaat dat u jaarlijks 4% rendement haalt met bijvoorbeeld uw spaargeld en beleggingen. Veel Nederlanders met spaargeld op de bank halen deze rendementen de laatste jaren helemaal niet en zij ervaren deze belasting daarom als zeer onrechtvaardig. In de rechtspraak heeft dit gevoel ook steun gekregen. De Hoge Raad heeft in een zaak met ‘box 3 vastgoed’ geoordeeld dat de heffing in strijd kan zijn met het eigendomsrecht zoals vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ook vanuit het buitenland komt de box-3-heffing onder vuur te liggen. Buitenlandse beleggers zijn een procedure gestart bij het Europese Hof van Justitie. Grappig genoeg omdat zij vinden dat Nederlanders met de box-3-heffing juist gunstig worden behandeld. Inwoners uit Nederland mogen ingehouden dividendbelasting op ontvangen dividenden op hun ‘box 3 aandelen’ verrekenen met hun box-3-heffing. Vele buitenlanders (EU) hebben in hun thuisland deze mogelijkheid niet en eisen dat de Nederlandse fiscus hen hierin tegemoet komt. De adviseur van het Europese Hof van Justitie, de Advocaat-Generaal, geeft hen hierin gelijk. Nu afwachten wat het Europese hof gaat zeggen.

Door alle kritiek, heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd om de regels aan te passen. Zo heeft het kabinet op Prinsjesdag een box 3 heffing voorgesteld waarbij de forfaitaire rendementspercentages stijgen naarmate het vermogen hoger wordt. Daarbij is de veronderstelling dat particulieren met groter vermogen meer in bijvoorbeeld aandelen beleggen en daardoor hogere resultaten behalen. Jaarlijks zullen de percentages aangepast worden aan de hand van relevant marktinformatie over rente- en beleggingsresultaten.

Al met al zal de verwachte nieuwe regeling ook niet volledig beantwoorden aan het rechtvaardigheidsgevoel. Zo zullen er heel veel particulieren zijn met grote vermogens die bij lange na niet het ‘verwachte’ forfaitaire rendement gaan halen doordat zij hun vermogen op een spaarrekening hebben staan. Daarnaast zijn er veel vermogenscategorieën denkbaar, dan nu voorgesteld door het kabinet. Zo is er een groot verschil in rente die u ontvangt als u uw geld voor langere tijd op een deposito vastlegt in vergelijking met een ‘vrij opneembare spaarrekening’. Sommige particulieren zullen bijvoorbeeld overwegen het vermogen in te brengen in een vrijgestelde beleggingsinstelling om zo minder belasting te betalen. De belastingplichtigen die veel hogere resultaten realiseren met hun box 3 vermogen dan door de overheid ‘voorspelt’,  zullen geen actie ondernemen en zijn blij met een de lage box 3 heffing.

Al met al is dit een gemiste kans. Heffing op basis van draagkracht en werkelijke rendementen zou veel logischer zijn. Probleem is dat de belastingdienst dit IT-technisch niet aankan. Het blijft dus naar verwachting aanmodderen met de box 3 heffing. Continue aanpassing van de box 3 heffing is daarom niet uitgesloten.

Neem voor meer informatie contact op met Guido van Asperen (guido.van.asperen@fisconti.nl of 070 – 3656617)

terug naar overzicht